Regulamin reklamacji produktów zakupionych w sklepie internetowym ROLTEX

 1. O wystąpieniu niezgodności towaru z umową kupujący musi zawiadomić Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Roltex Sp. z o.o. w terminie do dwóch lat od daty zakupu. Przekroczenie tego terminu spowoduje utratę uprawnień i zwolni firmę PTH Roltex Sp z o.o. z odpowiedzialności.

 2. Z zastrzeżeniem postanowień ujętych w punkcie 3. i 5. PTH Roltex sp. z o.o. rozpatruje zgłoszoną sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Zgłoszenia/ Reklamacji.

 3. W sprawach szczególnie trudnych, wymagających współpracy kilku właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych PTH Roltex Sp z o.o. lub gdy istnieje konieczność:
  a) uzyskania dodatkowych informacji od osób trzecich,
  b) uzyskania od Kupującego dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów,
  c) dokonania weryfikacji lub pozyskania szczegółowych danych,
  d) przekazania Zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego, powiązanego z produktem, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania Zgłoszenia.

 4. Kupujący jest informowany, przed upływem 14-dniowego terminu rozpatrywania sprawy, o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia Zgłoszenia/Reklamacji oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia/Reklamacji.

 5. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć ten towar oraz wszystkie niezbędne dodatkowe dane do rozstrzygnięcia reklamacji, w terminie do 7 dni kalendarzowych, od momentu wysłania prośby przez pracownika firmy PTH Roltex Sp z o.o. Brak informacji zwrotnej w terminie 7 dni może wydłużyć czas rozpatrywania Zgłoszenia/Reklamacji, określonego w punkcie 2., lub spowodować odrzucenie roszczeń Kupującego jako niezasadne.

 6. Proces reklamacyjny przewiduje doprowadzenie towaru do zgodności z umową m.in. poprzez wymianę na nowy towar, niewadliwy towar objęty procesem reklamacji, bądź inny towar do kwoty towaru reklamowanego, droższy towar za dopłatą różnicy, zwrot pieniędzy za towar będący przedmiotem reklamacji lub naprawę (jeżeli będzie to możliwe).

 7. Podstawą do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu, w szczególności paragon fiskalny, faktura lub inny równoważny dowód.

 8. Jeśli naprawa bądź wymiana nie jest możliwa, wówczas klient ma ma prawo odstąpić od umowy kupna oraz otrzymać zwrot pieniędzy.

 9. Jeśli dochodzi do zwrotu pieniędzy za towar niezgodny z umową klient otrzymuje kwotę równą zapłaconej, niezależnie od tego czy cena towaru od dnia zakupu wzrosła czy też zmalała.

 10. Każda zgłoszona reklamacja jest rozpatrywana poza sklepem, w którym została przyjęta przez sprzedawcę. Każdorazowo, niezależnie od zgłoszonej niezgodności obowiązkowe jest wypełnienie w całości zgłoszenia reklamacyjnego. Należy w nim podać dokładny opis wady oraz oczekiwania klienta.

 11. O rozpatrzeniu reklamacji kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub/i telefonicznie, na podany w zgłoszeniu numer telefonu/ mail.

 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego każdorazowo wykonywana jest korekta do paragonu/ korekta do faktury potwierdzająca zakończenie tej reklamacji. Korekta dotycząca tej reklamacji musi każdorazowo zostać dołączona w formie ksero do reklamowanego produktu.

 13. Przyjęte zgłoszenie reklamacyjne bez dowodu zakupu potwierdzającego nabycie towaru w sklepach PTH Roltex Sp z o.o. oraz brak wypełnionego formularza reklamacyjnego w całości nie będzie rozpatrywane.

 14. Nie przyjmujemy reklamacji po upływie 2 lat od daty zakupu towaru.

 15. Uprawnioną osobą do podejmowania decyzji w sprawie zgłoszonej reklamacji jest firma PTH Roltex Sp z o.o. lub dostawca towaru.

 16. Dokonanie przez Klienta Zgłoszenia reklamacji jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu.

Przed dokonaniem zwrotu prosimy o KONTAKT oraz wypełnienie dokumentu zawierającego (numer zamówienia, imię i nazwisko / nazwa firmy, adres, numer telefonu, listę reklamowanych produktów, przyczynę reklamacji, numer rachunku bankowego, podpis), a także dopisek "reklamacja" na opakowaniu. Do zwracanego produktu należy dołączyć potwierdzenie zakupu (paragon lub faktura).

 

 Adres wysyłki reklamowanych towarów:

ROLTEX
ul. Wielka 96
22-630 Tyszowce 

 

 

Loading...

Potrzebujesz pomocy w obsłudze CEBIS, CEMIS 1200 lub innej nawigacji CLAAS, zadzwoń do Nas. Kliknij w ikonę

Nawigacja CLAAS. Kontakt.

Potrzebujesz pomocy w obsłudze CEBIS, CEMIS 1200 lub innej nawigacji CLAAS, zadzwoń do Nas. Kliknij w ikonę

Nawigacja CLAAS. Kontakt.

506 953 576

Nawigacja CLAAS. Kontakt.