Regulamin sklepów stacjonarnych ROLTEX

§1. Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe ROLTEX Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie, przy ul. Lwowska 143 B, 22-300 Krasnystaw, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000022471, NIP 564-000-14-88, kapitał zakładowy w wys. 112 000 zł (dalej jako: „Sprzedawca”)

 2. Świadczenie Usług odbywa się w Sklepach stacjonarnych firmy ROLTEX w godzinach ich otwarcia, wskazanych w sklepach stacjonarnych ROLTEX

 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej https://roltex.agro.pl oraz w każdym ze Sklepów stacjonarnych. Klienci mogą
  w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

§2. Definicje

 1. Kupujący to pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, pozarolniczą lub rolniczą, osoba prawna, oraz inne jednostki organizacyjne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

 2. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową

 3. Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług w Sklepach stacjonarnych przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących .

 4. Sklep stacjonarny to punkt sprzedażowy prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Kupujący może nabyć osobiście lub poprzez telefon oraz mail produkty zaspokajające jego potrzeby

 5. Sprzedawca to Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe ROLTEX Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie, przy ul. Lwowska 143 B, 22-300 Krasnystaw, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000022471, NIP 564-000-14-88, kapitał zakładowy w wys. 112 000 zł. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu 82 576 43 43 oraz przy użyciu adresu e-mail kontakt@roltexkrasnystaw.pl.

 6. Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego lub Konsumenta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Kupującego lub Konsumenta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Kupującego lub Konsumenta do odebrania Towarów
  i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.

 7. Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu stacjonarnego przez Sprzedawcę
  w celu Sprzedaży,

 8. Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego Konsumenta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami w Sklepie stacjonarnym.

§3. Towary

 1. Przedmiot sprzedaży stanowią Towary oferowane w ramach działalności Sprzedawcy.

 2. Wszystkie Towary oferowane do Sprzedaży przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski. Obok dostępnych w Sklepach stacjonarnych Towarów zamieszczone są podstawowe informacje wskazujące na nazwę Towaru oraz cenę.

 3. Ceny Towarów są podane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto).

 4. Informacje na temat Towarów sprzedawanych w Sklepach stacjonarnych oraz informacje dotyczące aktualnych promocji znajdują się również na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego Roltex pod adresem https://roltex.agro.pl/

§4. Płatność

 1. Płatność za Produkty może zostać dokonana poprzez płatność gotówką, płatność kartą płatniczą w sklepach stacjonarnych firmy ROLTEX lub po uzgodnieniu obu stron przelewem na rachunek Sprzedawcy. Datą zapłaty jest data wpłynięcia płatności na konto Sprzedawcy. Do zakupionego Towaru Kupujący lub Konsument otrzyma paragon fiskalny lub fakturę VAT.

 2. W celu uzyskania faktury VAT Kupujący lub Konsument zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pracowników Sklepu stacjonarnego podczas dokonywania płatności. Sprzedawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021, poz. 685).

§5. Gwarancje

 1. Towary mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora.

 2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

 3. Wraz z Towarem objętym gwarancją, Sprzedawca wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny.

 4. Gwarancja nie obejmuje:
  a) uszkodzeń towaru spowodowanych w czasie rozładunku,
  b) uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, zamontowaniem, konserwacją
  i przechowywaniem,
  c) uszkodzeń spowodowanych złym systemem smarowania lub jego brakiem,
  d) uszkodzeń wynikających z błędów wykonawczych
  e) uszkodzeń powstałych w następstwie dokonania napraw przez osoby nieupoważnione oraz
  przeróbek


§6. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy i dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Kupującego innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby PTH ROLTEX albo na adres e-mail

 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeżeli sprzedany towar po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, został nierozłącznie połączony z innymi rzeczami, to zgodnie z art. 38 pkt 6 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumentowi prawo odstąpienia nie przysługuje.

 3. Przy odstąpieniu od umowy Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu a ponadto wysłanego Kupującemu wraz z przesłanym towarem.

 4. W przypadku zwrotu towaru Kupujący ponosi koszty zwrotu rzeczy, zgodnie z wybraną przez siebie formą zwrotu towaru. Koszt zwrotu towaru Kupujący może oszacować na podstawie cennika wybranego przez siebie operatora pocztowego. PTH ROLTEX może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego towaru lub czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§7. Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie

 2. internetowej https://www.roltexkrasnystaw.pl/

 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.

 4. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej https://roltex.agro.pl/  oraz udostępnienia nowej treści regulaminu w Sklepach stacjonarnych.

 5. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.

 6. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej  https://roltex.agro.pl/ oraz w Sklepach stacjonarnych, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

§8. Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe ROLTEX Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie, przy ul. Lwowska 143 B, 22-300 Krasnystaw, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000022471, NIP 564-000-14-88, kapitał zakładowy w wys. 112 000 zł. Z Administratorem można się kontaktować pod adresem e-mail lub numerem telefonu, oraz adresem korespondencyjnym: ul. Lwowska 143b. 22-300 Krasnystaw.

 2. Współadministratorem danych jest CLAAS Polska Sp. z o.o., ul. Świerkowa 7, Niepruszewo 64-320 Buk, Polska, Telefon +48 618 34-9800 E-mail: daneosobowe@claas.com

 3. Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych  osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 4. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Kupującego zakupu Towarów w Sklepie Stacjonarnym, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Kupującego. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

 5. Dane osobowe Kupującego mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja Umów i świadczonych w ramach Serwisu Usług Elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

 6. Dane Osobowe Kupującego mogą być także przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. F RODO i wykorzystywane do kontaktu przez e-mail, organizowania konkursu, promocji lub ankiety, dostarczenia indywidualnej oferty, poprawy obsługi klienta

 7. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Kupującego mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

 8. Dane osobowe Kupującego przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

 9. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, natomiast ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy sprzedaży.

§9. Postanowienia końcowe

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepów stacjonarnych oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą.
b. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,
c. korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.

W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.

W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.

W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie

W przypadku sprzedaży na odległość towar staje się własnością kupującego w momencie wydania towaru kurierowi, koszt dostawy zakupu kurierem leży po stronie kupującego.

 

 

 

Regulamin Reklamacji produktów zakupionych w sklepach ROLTEX

 

1.     O wystąpieniu niezgodności towaru z umową kupujący musi zawiadomić Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Roltex Sp. z o.o. w terminie do dwóch lat od daty zakupu. Przekroczenie tego terminu spowoduje utratę uprawnień i zwolni firmę PTH Roltex Sp z o.o. z odpowiedzialności.

2.     Z zastrzeżeniem postanowień ujętych w punkcie 3. i 5. PTH Roltex sp. z o.o. rozpatruje zgłoszoną sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Zgłoszenia/ Reklamacji.

3.      W sprawach szczególnie trudnych, wymagających współpracy kilku właściwych merytorycznie     jednostek organizacyjnych PTH Roltex Sp z o.o. lub gdy istnieje konieczność:

a) uzyskania dodatkowych informacji od osób trzecich,

b) uzyskania od Kupującego dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów,

c) dokonania weryfikacji lub pozyskania szczegółowych danych,

d) przekazania Zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego, powiązanego z produktem, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania Zgłoszenia.

4.     Kupujący jest informowany, przed upływem 14-dniowego terminu rozpatrywania sprawy, o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia Zgłoszenia/Reklamacji oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia/Reklamacji.

5.     Kupujący zobowiązany jest dostarczyć ten towar oraz wszystkie niezbędne dodatkowe dane do rozstrzygnięcia reklamacji, w terminie do 7 dni kalendarzowych, od momentu wysłania prośby przez pracownika firmy PTH Roltex Sp z o.o. Brak informacji zwrotnej w terminie 7 dni może wydłużyć czas rozpatrywania Zgłoszenia/Reklamacji, określonego w punkcie 2., lub spowodować odrzucenie roszczeń Kupującego jako niezasadne.

6.     Proces reklamacyjny przewiduje doprowadzenie towaru do zgodności z umową m.in. poprzez wymianę na nowy towar, niewadliwy towar objęty procesem reklamacji, bądź inny towar do kwoty towaru reklamowanego, droższy towar za dopłatą różnicy, zwrot pieniędzy za towar będący przedmiotem reklamacji lub naprawę (jeżeli będzie to możliwe).

7.     Podstawą do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu, w szczególności paragon fiskalny, faktura lub inny równoważny dowód.

8.     Jeśli naprawa bądź wymiana nie jest możliwa, wówczas klient ma ma prawo odstąpić od umowy kupna oraz otrzymać zwrot pieniędzy.

9.     Jeśli dochodzi do zwrotu pieniędzy za towar niezgodny z umową klient otrzymuje kwotę równą zapłaconej, niezależnie od tego czy cena towaru od dnia zakupu wzrosła czy też zmalała.

10.  Każda zgłoszona reklamacja jest rozpatrywana poza sklepem, w którym została przyjęta przez sprzedawcę. Każdorazowo, niezależnie od zgłoszonej niezgodności obowiązkowe jest wypełnienie w całości zgłoszenia reklamacyjnego. Należy w nim podać dokładny opis wady oraz oczekiwania klienta. Formularz reklamacyjny dostępny jest w sklepach stacjonarnych firmy Roltex

11.  O rozpatrzeniu reklamacji kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub/i telefonicznie, na podany w zgłoszeniu numer telefonu/ mail.

12.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego każdorazowo wykonywana jest korekta do paragonu/ korekta do faktury potwierdzająca zakończenie tej reklamacji. Korekta dotycząca tej reklamacji musi każdorazowo zostać dołączona w formie ksero do reklamowanego produktu.

13.  Przyjęte zgłoszenie reklamacyjne bez dowodu zakupu potwierdzającego nabycie towaru w sklepach PTH Roltex Sp z o.o. oraz brak wypełnionego formularza reklamacyjnego w całości nie będzie rozpatrywane.

14.  Nie przyjmujemy reklamacji po upływie 2 lat od daty zakupu towaru.

15.  Nie przyjmujemy reklamacji towaru zakupionego w innym sklepie PTH Roltex Sp z o.o. niż miejsce składania reklamacji.

16.  W przypadku niezastosowania się do powyższych wymogów (punktów od 15 do 18), reklamacja zostanie automatycznie odrzucona.

17.  Uprawnioną osobą do podejmowania decyzji w sprawie zgłoszonej reklamacji jest firma PTH Roltex Sp z o.o. lub dostawca towaru.

18.  Kupujący zobowiązany jest do odebrania towaru reklamowanego. Jeżeli nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji ma prawo odwołać się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub do Sądu Konsumenckiego w miejscu swojego zamieszkania.

19.  Nieodebranie przedmiotu Reklamacji w ciągu 90 dni kalendarzowych od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacji od Kupującego, sklep PTH Roltex Sp z o.o. potraktuje jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem przedmiotu reklamacji za porzucony.

20.  Dokonanie przez Klienta Zgłoszenia reklamacji jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu.

 

 

 

Regulamin zwrotu produktów zakupionych w sklepach ROLTEX

 

§1 Ogólne warunki zwrotu

 1. Na zasadach określonych poniżej, Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Roltex Sp. z o.o. umożliwia Kupującym, bez podawania przyczyny, dokonanie zwrotu:
  a) licząc od następnego dnia od daty zakupu.
  b)Kupujący może dokonać zwrotu Produktu w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia od daty zakupu.

 2. Termin wskazany w ust. 2 powyżej upływa w ostatnim dniu wraz z zamknięciem dla Kupujących sklepu stacjonarnego, do którego Kupujący dostarcza zwracany Produkt. Jeśli koniec terminu do dokonania zwrotu przypada na dzień zamknięcia sklepu stacjonarnego firmy Roltex dla Kupujących, termin upływa wraz z zamknięciem dla Kupujący takiej placówki w najbliższym, kolejnym dniu jej otwarcia.

 3. Zwracany Produkt należy dostarczyć w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do sklepu części firmy Roltex w którym zwracany produkt został zakupiony, pod rygorem utraty uprawnienia do zwrotu Produktu.

 4. Najpóźniej wraz ze zwracanym Produktem Klient zobowiązany jest przedłożyć dowód jego zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub faktury VAT, pod rygorem
  utraty uprawnienia do zwrotu Produktu.

 5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym jego dostarczenia do sklepu stacjonarnego.

 6. Zwrot Produktu powinien zostać udokumentowany poprzez podpisanie przez Kupującego oraz pracownika przeprowadzającego zwrot dokumentu w formie zwrotu do paragonu lub zwrotu do faktury.

 7. Dokonanie kolejnego zakupu, również bezpośrednio po zwrocie Produktu, oznacza zawarcie odrębnej umowy sprzedaży na aktualnie obowiązujących warunkach. W szczególności jeśli zwrócony Produkt był objęty rabatem, nie jest on ponownie naliczany dla nowej umowy sprzedaży, jeśli kupowany Produkt nie jest nim objęty w chwili zakupu, chyba że wynika to wprost z warunków danej akcji promocyjnej.

§2 Zwrot nowego i nieużywanego Produktu

 1. Przez Produkt nowy i nieużywany rozumie się Produkt pełnowartościowy, całkowicie sprawny, fabrycznie zapakowany, nienoszący żadnych śladów użytkowania.

 2. Za zwrócony Produkt nowy i nieużywany Klient otrzyma w gotówce równowartość ceny wskazanej w dokumencie potwierdzającym jego sprzedaż. Jeśli zakup opłacony został poprzez przelew na konto bankowe sprzedawcy, zwrot pieniędzy za zwracany produkt również może zostać wykonany przelewem na konto bankowe kupującego.

§3 Zwrot otwartego lub używanego Produktu

 1. Przez Produkt otwarty rozumie się Produkt, który nie jest fabrycznie zapakowany.

 2. Przez Produkt używany rozumie się Produkt noszący ślady użytkowania, przy uwzględnieniu, że ślady te nie mogą być ewidentne, a sam Produkt:
  a) musi być wolny od wszelkich wad fizycznych;
  b) musi być całkowicie sprawny;
  c) nie mógł być eksploatowany, a Klient korzystał z niego jedynie w celu sprawdzenia jego funkcjonalności;
  d) nie może nosić żadnych śladów użytkowania, które wpłynęłyby na jego
  wartość rynkową np. pęknięć, rys, ubytków, zabrudzeń;
  e) musi być zwrócony z wszystkimi elementami, które były do niego dołączone w fabrycznym opakowaniu.

§4 Produkty niepodlegające zwrotowi

 1. Przez Produkt niepodlegający zwrotowi rozumie się Produkt, który:
  a) nie jest wolny od wad fizycznych;
  b) nie jest całkowicie sprawny;
  c) był przez Kupującego eksploatowany;
  d) nosi wyraźne ślady użytkowania;
  e) nie został zwrócony razem z wszystkimi elementami, które były do niego dołączone w fabrycznym opakowaniu;
  f) w momencie zwrotu przedstawia wartość niższą o co najmniej 15% w stosunku do ceny wskazanej w dokumencie potwierdzającym jego sprzedaż.

§5 Postanowienia końcowe

1.Przed podjęciem decyzji w przedmiocie zwrotu Produktu, pracownicy sklepu stacjonarnego Firmy Roltex uprawnieni są do weryfikacji spełnienia przez Kupujących warunków opisanych w niniejszym dokumencie.

2.Zwrot, o którym mowa w §2 ust. 2 oraz w §3 ust. 3 i 4 nastąpi
dopiero po dostarczeniu przez Kupującego Produktu i potwierdzeniu spełnienia pozostałych warunków opisanych w niniejszym dokumencie.

 

 

 

 

Loading...

Potrzebujesz pomocy w obsłudze CEBIS, CEMIS 1200 lub innej nawigacji CLAAS, zadzwoń do Nas. Kliknij w ikonę

Nawigacja CLAAS. Kontakt.

Potrzebujesz pomocy w obsłudze CEBIS, CEMIS 1200 lub innej nawigacji CLAAS, zadzwoń do Nas. Kliknij w ikonę

Nawigacja CLAAS. Kontakt.

506 953 576

Nawigacja CLAAS. Kontakt.