Regulamin

Regulamin sklepu internetowego.

 

§1. Postanowienia ogólne.

Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem: https://roltex.agro.pl/ jest Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe ROLTEX Sp. z o. o. z siedzibą w Krasnymstawie (kod pocztowy: 22-300), ul. Lwowska 143b, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022471, NIP: 5640001488, REGON: 00135016200000, kapitał zakładowy: 112 000,00 zł.

1.     Sklep prowadzi sprzedaż części zamiennych do maszyn rolniczych oraz artykułów eksploatacyjnych za pośrednictwem sieci Internet – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: https://roltex.agro.pl/

2.     Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a sklepem części zamiennych firmy ROLTEX, zwanym dalej Sprzedającym.

3.     Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4.     Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym https://roltex.agro.pl/ jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.

5.     Kontakt telefoniczny ze sklepem pod numerem telefonu 885-606-308 oraz za pomocą poczty elektronicznej esklep@roltexkrasnystaw.pl jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

§2. Przyjęcie i realizacje zamówienia

1.      Złożenie zamówienia rozumiane jest jako wypełnienie formularza zamówienia towaru rzeczywistymi danymi osoby zamawiającej i potwierdzenie złożenia zamówienia. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2.     Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność wykonywania czynności prawnych. W przypadku składania zamówienia przez osoby niepełnoletnie, wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

3.     Ceny podane na stronach sklepu internetowego są cenami brutto.

4.     Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

5.     Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym/zamówienia, niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z błędnego podania danych.

6.     Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub wydłużenia realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji/składania zamówienia, będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.

7.    Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane innym podmiotom do żadnych celów, za wyjątkiem działań niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym np. wysłania przesyłki.

8.     Sprzedający zobowiązuje się do wysłania przesyłki w terminie 2 dni roboczych od zaksięgowania należności za towar od Kupującego, lub w przypadku wybrania przesyłki za pobraniem od momentu potwierdzenia zamówienia.  Czas wysyłki i transportu wydłużony zostać może zależnie od dni uznanych ustawowo za wolne od pracy oraz weekendów. Czas transportu wynosi od 24 do 48 godzin.

9.     Płatności dokonać można w terminie uwzględnionym na fakturze od złożenia zamówienia poprzez:

·       Przelew bankowy lub pocztowy na konto sklepu: 32 8200 0008 2001 0000 1876 0005.

·       Osobiście przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).

10. Wybór sposobu transportu oraz płatności dokonuje przy składaniu zamówienia Kupujący.

11. W przypadku sprzedaży na odległość towar staje się własnością kupującego w momencie wydania towaru kurierowi, koszt dostawy zakupu kurierem leży po stronie kupującego.

§3. Gwarancja i reklamacje

1.     Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu stosownego protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki.

2.     W chwili odbioru przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (uszkodzenia, kompletność zamówienia). W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

3.     Kupujący w terminie do 10 dni od złożenia zamówienia może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownej informacji za pomocą wiadomość e-mail. Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie nienaruszonym (w oryginalnym opakowaniu, produkt wolny od wad mechanicznych spowodowanych przez nabywcę). Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Zwrot kosztów zakupu z tytułu odstąpienia od umowy odbywa się w terminie 14 dni od dostarczenia towaru Sprzedającemu.

4.     Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem powodu reklamacji kserokopią rachunku towaru (paragon, faktura VAT).

5.     Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia żądania wymiany towaru na nowy zawsze, gdy stwierdzi niezgodność towaru z umową. Sprzedający w terminie 14 dni ma obowiązek ustosunkować się do żądania Kupującego.

6.     Reklamacja towarów objętych gwarancją na wady mechaniczne następuje na zasadach ustalonych dla towaru. Do reklamowanego produktu dołączyć należy kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu towaru (paragon, faktura VAT).

7.     Mimo dołożenia wszelkich starań, sprzedający nie gwarantuje, że publikowane informacje o produkcie nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

 

§4. Odstąpienie od umowy

1.     Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy i dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Kupującego innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby PTH ROLTEX albo na adres e-mail esklep@roltexkrasnystaw.pl

2.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeżeli sprzedany towar po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, został nierozłącznie połączony z innymi rzeczami, to zgodnie z art. 38 pkt 6 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumentowi prawo odstąpienia nie przysługuje.

3.     W przypadku zwrotu towaru Kupujący ponosi koszty zwrotu rzeczy, zgodnie z wybraną przez siebie formą zwrotu towaru. Koszt zwrotu towaru Kupujący może oszacować na podstawie cennika wybranego przez siebie operatora pocztowego. PTH ROLTEX może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego towaru lub czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§5. Polityka ochrony prywatności.

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe ROLTEX Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie, przy ul. Lwowska 143 B, 22-300 Krasnystaw, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000022471, NIP 564-000-14-88, kapitał zakładowy w wys. 112 000 zł; numer telefonu 82 576-43-43, adres e-mail: kontakt@roltexkrasnystaw.pl

2.     Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia zrealizowanie transakcji.

3.     Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustawą, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedającego do celów realizacji zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia danych osobowych użytych przy realizacji zamówienia.

4.     Sprzedający nie sprzedaje, nie wypożycza, nie dzierżawi, ani nie przekazuje nieodpłatnie, danych osobowych Kupujących stronom trzecim.

 

§6. Postanowienia końcowe

1.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen asortymentu (nie dotyczy przedmiotów zakupionych przed zmianami)

2.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego powiadamiania o tym.

3.     Kupujący zawsze informowany jest o zmianach w regulaminie (formę informacyjną ustala Sprzedający). Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Kupujący ma prawo zaakceptować lub odrzucić postanowienia regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia dokonanie zakupu.

4.     W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.     Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, możliwe są do rozstrzygana na drodze mediacji.

6.     Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 01.01.2023 i obowiązują do odwołania.

 

Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi, lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać na adres esklep@roltexkrasnystaw.pl, lub na adres naszej firmy.

Loading...

Potrzebujesz pomocy w obsłudze CEBIS, CEMIS 1200 lub innej nawigacji CLAAS, zadzwoń do Nas. Kliknij w ikonę

Nawigacja CLAAS. Kontakt.

Potrzebujesz pomocy w obsłudze CEBIS, CEMIS 1200 lub innej nawigacji CLAAS, zadzwoń do Nas. Kliknij w ikonę

Nawigacja CLAAS. Kontakt.

506 953 576

Nawigacja CLAAS. Kontakt.