Kupujący ma prawo do zwrotu lub wymiany zakupionego towaru w terminie do 14 dni od daty dostarczenia towaru pod warunkiem, że towar jest w oryginalnym opakowaniu, nie nosi śladów użytkowania i jest pełnowartościowy.

Koszt transportu zwracanych towarów ponosi kupujący. W przypadku dokonania zwrotu na koszt sprzedającego, zastrzegamy sobie prawo potrącenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów transportu.

Zwracane urządzenia powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem w transporcie.

Przed dokonaniem zwrotu prosimy o KONTAKT oraz wypełnienie dokumentu zawierającego (numer zamówienia, imię i nazwisko / nazwa firmy, numer telefonu, listę zwracanych produktów, numer rachunku bankowego, podpis), a także dopisek "ZWROT" na opakowaniu. Do zwracanego produktu należy dołączyć potwierdzenie zakupu (paragon lub faktura). Adres wysyłki zwracanych towarów:

ROLTEX
ul. Wielka 96
22-630 Tyszowce 

 

 

Regulamin Zwrotu Produktów Zakupionych W Sklepach Części Roltex

§1 Ogólne warunki zwrotu

 1. Na zasadach określonych poniżej, Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Roltex Sp. z o.o. umożliwia Kupującym, bez podawania przyczyny, dokonanie zwrotu:
  a) licząc od następnego dnia od daty zakupu.
  b)Kupujący może dokonać zwrotu Produktu w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia od daty zakupu.

 2. Termin wskazany w ust. 2 powyżej upływa w ostatnim dniu wraz z zamknięciem dla Kupujących sklepu stacjonarnego, do którego Kupujący dostarcza zwracany Produkt. Jeśli koniec terminu do dokonania zwrotu przypada na dzień zamknięcia sklepu stacjonarnego firmy Roltex dla Kupujących, termin upływa wraz z zamknięciem dla Kupujący takiej placówki w najbliższym, kolejnym dniu jej otwarcia.

 3. Zwracany Produkt należy dostarczyć w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu do sklepu części firmy Roltex w którym zwracany produkt został zakupiony, pod rygorem utraty uprawnienia do zwrotu Produktu.

 4. Najpóźniej wraz ze zwracanym Produktem Klient zobowiązany jest przedłożyć dowód jego zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub faktury VAT, pod rygorem utraty uprawnienia do zwrotu Produktu.

 5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym jego dostarczenia do sklepu stacjonarnego.

 6. Zwrot Produktu powinien zostać udokumentowany poprzez podpisanie przez Kupującego oraz pracownika przeprowadzającego zwrot dokumentu w formie zwrotu do paragonu lub zwrotu do faktury.

 7. Dokonanie kolejnego zakupu, również bezpośrednio po zwrocie Produktu, oznacza zawarcie odrębnej umowy sprzedaży na aktualnie obowiązujących warunkach. W szczególności jeśli zwrócony Produkt był objęty rabatem, nie jest on ponownie naliczany dla nowej umowy sprzedaży, jeśli kupowany Produkt nie jest nim objęty w chwili zakupu, chyba że wynika to wprost z warunków danej akcji promocyjnej.

§2 Zwrot nowego i nieużywanego Produktu

 1. Przez Produkt nowy i nieużywany rozumie się Produkt pełnowartościowy, całkowicie sprawny, fabrycznie zapakowany, nienoszący żadnych śladów użytkowania.

 2. Za zwrócony Produkt nowy i nieużywany Klient otrzyma w gotówce równowartość ceny wskazanej w dokumencie potwierdzającym jego sprzedaż. Jeśli zakup opłacony został poprzez przelew na konto bankowe sprzedawcy, zwrot pieniędzy za zwracany produkt również może zostać wykonany przelewem na konto bankowe kupującego.

§3 Zwrot otwartego lub używanego Produktu

 1. Przez Produkt otwarty rozumie się Produkt, który nie jest fabrycznie zapakowany.

 2. Przez Produkt używany rozumie się Produkt noszący ślady użytkowania, przy uwzględnieniu, że ślady te nie mogą być ewidentne, a sam Produkt:
  a) musi być wolny od wszelkich wad fizycznych;
  b) musi być całkowicie sprawny;
  c) nie mógł być eksploatowany, a Klient korzystał z niego jedynie w celu sprawdzenia jego funkcjonalności;
  d) nie może nosić żadnych śladów użytkowania, które wpłynęłyby na jego wartość rynkową np. pęknięć, rys, ubytków, zabrudzeń;
  e) musi być zwrócony z wszystkimi elementami, które były do niego dołączone w fabrycznym opakowaniu.

§4 Produkty niepodlegające zwrotowi

 1. Przez Produkt niepodlegający zwrotowi rozumie się Produkt, który:
  a) nie jest wolny od wad fizycznych;
  b) nie jest całkowicie sprawny;
  c) był przez Kupującego eksploatowany;
  d) nosi wyraźne ślady użytkowania;
  e) nie został zwrócony razem z wszystkimi elementami, które były do niego dołączone w fabrycznym opakowaniu;
  f) w momencie zwrotu przedstawia wartość niższą o co najmniej 15% w stosunku do ceny wskazanej w dokumencie potwierdzającym jego sprzedaż.

§5 Postanowienia końcowe

1.Przed podjęciem decyzji w przedmiocie zwrotu Produktu, pracownicy sklepu stacjonarnego Firmy Roltex uprawnieni są do weryfikacji spełnienia przez Kupujących warunków opisanych w niniejszym dokumencie.

2.Zwrot, o którym mowa w §2 ust. 2 oraz w §3 ust. 3 i 4 nastąpi dopiero po dostarczeniu przez Kupującego Produktu i potwierdzeniu spełnienia pozostałych warunków opisanych w niniejszym dokumencie.

 

Loading...

Potrzebujesz pomocy w obsłudze CEBIS, CEMIS 1200 lub innej nawigacji CLAAS, zadzwoń do Nas. Kliknij w ikonę

Nawigacja CLAAS. Kontakt.

Potrzebujesz pomocy w obsłudze CEBIS, CEMIS 1200 lub innej nawigacji CLAAS, zadzwoń do Nas. Kliknij w ikonę

Nawigacja CLAAS. Kontakt.

506 953 576

Nawigacja CLAAS. Kontakt.